Jackon jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

Våre retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og gjelder i alle ledd. Disse retningslinjene, inkludert "Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis", danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Krav til egen virksomhet

Jackon anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.1

Jackon skal bidra til verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene

Jackon tar ansvar i egen verdikjede. FNs bærekraftsmål2 gir føringer for vårt arbeid. Næringslivet spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Jackon skal være en bidragsyter til verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene.

Vi skal ta hensyn til politikken i de landene vi driver virksomhet. Vi skal overholde nasjonale og internasjonale lover og regler og opptre i tråd med OECDs retningslinjer.3  Vi skal respektere menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og retten til like muligheter.  

Vi tar ansvar i egen verdikjede og stiller høye forventninger til oss selv og våre samarbeidspartnere.

Signalklaer arbeidstoy3 cropVår evne til å skape verdier avhenger av en høy etisk standard som danner grunnlaget for et tillitsfullt og forpliktende forhold til samfunnet, eierne, ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Jackon har en åpen dialog om etiske spørsmål internt og eksternt. 

Vi har høye forventninger til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere om at vi alle skal jobbe målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og miljø. 

Aktsomhetsvurdering

Jackon anerkjenner at våre forretningsaktiviteter kan ha negativ påvirkning på bærekraftsmålene. Samtidig ser vi potensialet til å tenke nytt, bidra til innovativ og positiv utvikling, og sirkulær økonomi i egen verdikjede.

Vi skal ha ambisiøse miljømål, arbeide systematisk og etablere gode rutiner for sirkulær økonomi i egen verdikjede

Jackon arbeider systematisk for å minimere energiforbruk og spill fra våre prosesser, samt har søkelys på å velge minst mulig miljøbelastende innsatsvarer i prosesser og produkter.

Som medlem av bransjeinitiativer forplikter vi oss til gode rutiner for plastinnsamling og gjenvinning av EPS.  Vi har satt oss krevende og ambisiøse miljømål, der samarbeid, deling og implementering av best praksis er avgjørende for å lykkes.

Innovasjon og produktutvikling

Eiving og Svein Tore diskuterer Thermomur cropVi skal bidra til nyskaping og innovasjon, der bærekraft innlemmes i designprosessen av nye innovative produkter og sirkulær økonomi spiller en viktig rolle fra start.

Arbeiderrepresentasjon, helse og sikkerhet

Våre ansatte er vår viktigste ressurs

Jackon ansatt i truck

Vi prioriterer og respekterer ansattes faglige rettigheter, samarbeider med ansattes representanter og motarbeider diskriminering.

Vi verner om arbeidsmiljøet, folks helse og sikkerhet både i vår egen virksomhet og gjennom hele leverandørkjeden. Vi ivaretar sosiale forhold i verdikjeden, ingen skal bli utsatt for sosial dumping og/eller uakseptabelt arbeidsmiljø. Dette har høy prioritet og er sterkt forankret hos ledelsen. Våre ansatte skal ha en trygg og sunn arbeidsplass, i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder.

Trakassering på arbeidsplassen tolereres ikke.

Handelsboikott

Vi, våre leverandører og samarbeidspartnere skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter. 

Energi, transport og miljø

Transport og logistikk er et viktig ledd i vår verdikjede, vi jobber aktivt sammen med våre leverandører for å redusere vårt fotavtrykk, gjennom reduksjon av CO2 utslipp til det ytre miljø og i henhold til den enhver tid kjente myndighetskrav. 

Antitrust 

Jackon skal unngå konkurransebegrensende avtaler og gjennomføre all vår virksomhet i samsvar med gjeldende konkurranselovgivning.  Vi skal vise god forretnings-, markedsførings - og reklameskikk og sikre at varene vi leverer er trygge og har god kvalitet.  Etiske tvilstilfeller og brudd på Jackons etiske retningslinjer gjelder hele vår verdikjede og skal varsles.

Ansvarlig produsent- og innkjøpspraksis

Som produsent, leverandør og innkjøper av et brett spekter av varer og tjenester, har vi et ansvar gjennom etterlevelse av nasjonale, europeiske (REACH) og internasjonale forskrifter, reguleringer og forbud av farlige kjemikalier. 

Leverandørutvikling og partnerskap

Vi oppmuntrer leverandører og underleverandører til å følge våre retningslinjer. Jackon skal tilrettelegge slik at samarbeidspartneren har mulighet til å oppfylle våre krav for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø, samt bidrar til avskaffelse av barnearbeid og tvangsarbeid i egen verdikjede. 

Samarbeid om en bærekraftig verdikjede er viktig for Jackon, men dersom leverandøren ikke kan dokumentere at de etterlever retningslinjene, eller viser mangel på vilje eller evne til dette, kan heving av kontrakt forekomme.

Retningslinjer for leverandører Norsk [PDF, 610 KB]

Code of Conduct for suppliers English [PDF, 603 KB]

Antikorrupsjon

Jackon, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.


1) Bærekraftig utvikling / Brundtland-rapporten

2) FNs Bærekraftsmål

3) OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper