Jackon har definert en klar konsernstrategi i arbeidet med miljøvennlig produksjon og håndtering av våre produkter, og jobber målrettet for å være en del av løsningen på den globale utfordringen som omhandler bruk av plastprodukter:

  • Sirkulær økonomi er høyt prioritert i alle deler av organisasjonen, og forankret i ledelsen på konsernnivå.
  • Vi har intensivert vårt arbeid og tilstedeværelse i relevante bransjeforeninger. Dette gjelder i det enkelte land, men vi deltar også i europeiske foreninger som Plastics Europe, EUMEPS og EXIBA.
  • Kortsiktige mål og tiltak omfatter kartlegging av produkter og emballering med tanke på bærekraft, økt bruk av resirkulert materiale i produktene, returordning av brukt EPS og reduksjon av utslipp/svinn fra produksjon og håndtering av produkter.

Kortsiktige tiltak betyr i praksis målrettet arbeid på den enkelte fabrikk. Noen tiltak er enkle å innføre, som finmasket netting i gjerdene rundt fabrikken, og forsvarlig sikring av produkter på utelager. Andre tiltak er mer kompliserte og tidkrevende. På noen av våre fabrikker er det installert finmaskede filtre i sluk og drenering, og rutiner for tømming og rengjøring av disse filtrene. EPS kuler og fragmenter som blir skilt ut fra avløpsvann og regnvann kildesorteres separat for å kunne måle effekten av tiltakene.

Vi har også initiert egne prosjekter for å minimere utslipp fra produksjonen. Ettersom det ikke eksisterte noen standardløsning for å separere EPS-fragmenter fra maskinenes damputslipp har våre egne teknikere utviklet et integrert, selvrensende «plug and play» nullutslippsfilter til støpemaskinene som nå testes på flere av våre anlegg.

I Norge er Jackon aktivt deltakende i EPS-foreningen, som jobber for økt kompetanse om EPS både når det gjelder bruksområder og materialets egenskaper i en sirkulær økonomi. Det arbeides med konkrete tiltak for å øke innsamling og gjenvinning, og ønsker å iverksette flere av disse tiltakene:

  • Forbedring av rutiner for innsamling
  • Komprimator hos storbrukere
  • Etablere mottakssystemer på miljøstasjonene
  • Informasjon til husholdningene om håndtering av EPS
  • Rutiner for innsamling av avkapp fra byggeplass (ved nybygg)
  • Rutiner for ombruk av produkter fra byggeplass