Her finner du informasjon fra BEWI vedrørende sikkerhet på vår lokasjon på Gressvik i Fredrikstad, i henhold til Storulykkeforskriften.

Jackon AS Fredrikstad Headquarters air

BEWI (tidl. Jackon) er en ledende internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger.

Vi er nå en del av BEWI-konsernet, og skal fortsette produksjonen på Gressvik. BEWI har visjon om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag, og jobber for en god sirkulærøkonomi.

 

Sikkerhet ved BEWI

Det er gjort store investeringer i oppgradering og utbygning av fabrikkens produksjons- og sikkerhetsutstyr her på Gressvik. Vi jobber hele tiden med å redusere risikoen for ulykker.

Sikkerheten ved BEWI sitt anlegg er høy, både for ansatte, naboer og miljøet. Risikoanalyser konkluderer med at naboer og andre i nærmiljøet ikke er utsatt for uakseptabel risiko. Slike vurderinger av risiko gjennomføres av eksterne firmaer. For BEWI sitt anlegg viser de altså at sannsynligheten for en større ulykke, som kan ramme våre naboer, er svært liten.

Til tross for dette arbeider vi løpende med å utvikle ulike beredskapstiltak med tanke på å redusere sannsynlighet og konsekvensen for ulykker ytterligere. Med denne folderen vil vi informere våre naboer om risikoen ved fabrikken, hvilke beredskapstiltak bedriften har, og hvilke forhåndsregler du som nabo kan ta dersom det usannsynlige skjer.

Vi oppfordrer deg til å ta vare på denne informasjonen, som gir viktige råd dersom en ulykke inntreffer.

 

Storulykkeforskriften

BEWI omfattes av storulykkeforskriften. Et sentralt krav i denne forskriften er informasjon til publikum. Vi pålegges derfor å informere naboer om hvordan de skal forholde seg dersom en større ulykke skulle skje ved vår bedrift.

 

BEWI har som mål å være en sikker og god bedrift — for ansatte og for nærmiljøet. 

 

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?

Risikoen for storulykker ved BEWI er knyttet til lagring og produksjon av plastisolasjonsprodukter. Vi har utført risikoanalyser som forteller hvor stor sannsynlighet det er for at en hendelse kan inntreffer. Det er særlig brann som kan få store konsekvenser for bedriften vår, og vi har derfor sterkt søkelys på hvilke tiltak vi må iverksette for å redusere risiko og konsekvenser. 

Ved brann i våre produkter utvikles det en kraftig røykutvikling. Dette skjer grunnet en ufullstendig forbrenning som produserer mye sot under forbrenning. Våre produkter utvikler ikke andre giftige gasser ved forbrenning.

Vi benytter enkelte brennbare gasser i vår produksjon. Propan er den gassen vi lagrer i størst volum. Vi har valgt å bygge et nytt anlegg slik at all vår brennbare gass nå er i nedgravde tanker. Dette reduserer risikoen ved en eventuell brann, og er en vesentlig sikrere lagringsmåte.

Generelt har vi investert mye penger i brannsikkerhet med fullstendig innvendig, og utvendig sprinkling av våre bygninger.

 

Hva kan skje?

Til tross for alle sikkerhetstiltak, kan ulykker forekomme og brann er det scenariet vi anser har størst skadepotensiale for vår bedrift, og som vil kunne påvirke vårt nærmiljø. Brann kan også oppstå i produksjonslokaler og på lager.

 

Beredskap og varsling

På BEWI har vi vår egen innsatsstyrke – industrivern.

Ved en ulykke vil innsatsstyrken umiddelbart sette i verk tiltak for å redde liv, miljø, og materielle verdier. Vårt industrivern gjennomfører en rekke øvelser for å raskt kunne redusere skader ved ulykker. I tillegg har vi direkte automatisk varsling til brannvesenet. Ambulanse og politi vil alltid bli varslet umiddelbart ved

større hendelser. Hvis du oppdager en ulykke eller hendelse skal du allikevel varsle brannvesen, ambulanse eller politi umiddelbart. BEWI har godt samarbeid med nabobedrifter, Fredrikstad kommune og nødetatene. Skulle det oppstå en beredskapssituasjon, vil informasjon bli gitt av politiet.

 

Hva skal jeg gjøre?

Dersom der oppstår en større hendelse hos oss anbefaler vi følgende: Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi og brannvesen.

Ved en større brann, hold deg innendørs. Er du utendørs, hold deg unna områder med røyk.

Hold deg oppdatert gjennom nyheter.

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme instrukser og henstillinger fra politi og brannvesen.